Regulamin serwisu internetowego

Postanowienia ogólne

 1. W niniejszym Regulaminie zostały ujęte zasady korzystania z Serwisu Internetowego https://sharkbeauty.pl/, w tym przede wszystkim zawierania umów na odległość za pośrednictwem Serwisu, składania zamówień, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez niego opłaty za zamówione produkty, dostawy zamówienia. W regulaminie określone zostały również uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 2. Serwis Internetowy działa pod adresem https://sharkbeauty.pl/.
 3. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Daryna Shevchenko Shark Beauty, posiadająca numer NIP: 8992949259, oraz nr REGON: 524264934, z siedzibą przy ul. Rymarskiej 20H, lok. 1, 53-206 Wrocław, adres do doręczeń: ul. Rymarska nr 20H, lok. 1, 53-206 Wrocław, adres elektroniczny: onlinekontoshark@gmail.com, telefon kontaktowy: 662 412 056, zwana dalej „Sprzedawcą”.
 4. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet. 
 5. Sprzedawca informacje o towarach i usługach zamieszcza na stronie https://sharkbeauty.pl/#szkolenia  oraz na https://www.instagram.com/shark.beauty_bar/
 6. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z  Serwisu Internetowego https://sharkbeauty.pl/, zgodnie z jego zastosowaniem.
 7. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej lub telefonicznie (dane podane w ust. 3).
 8. Sprzedawca spełniając obowiązek o jakim mowa w art. 6 pkt 1) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wskazuje, iż do ryzyka związanego z korzystaniem z usług elektronicznych, należy zaliczyć przede wszystkim wirusy komputerowe oraz bezprawne działania osób trzecich, które mogą polegać na tzw. atakach hakerskich wymierzonych w Serwis https://sharkbeauty.pl/ lub w Klienta. Sprzedawca jednak zapewnia, że przedsiębierze działania, które minimalizują oraz zapobiegają takim ewentualnym zagrożeniom przy korzystaniu z Serwisu. Sprzedawca zaleca Klientowi, by ten również we własnym zakresie stosował odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych za pomocą sieci Internet, np. poprzez zainstalowanie programów antywirusowych bądź tych, które chronią tożsamość Klienta. 
 9. Regulamin udostępniony jest Klientowi w sposób nieodpłatny, Klient zaś uprawniony jest do utrwalenia (zapisania) niniejszego Regulaminu na trwałym nośniku (np. pamięci wewnętrznej telefonu). 
 10. Do skutecznego zawarcia Umowy ze Sprzedawcą niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz spełnienie warunków technicznych. Klient akceptując Regulamin wyraża akceptację wszelkich postanowień Regulaminu i obowiązuje się go przestrzegać.

Użyte w Serwisie określenia

 1. Czas zamówienia– jest to czas, w którym wykonywane są czynności w celu zrealizowania zamówienia.
 2. Dni robocze- rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Formularz zamówienia– formularz, który Klient zobowiązany jest wypełnić przy składaniu zamówienia, celem jego prawidłowego zrealizowania przez Sprzedawcę.
 4. Hasło – jest to ciąg dowolnych liter i/lub cyfr, wybierany swobodnie przez Klienta przy rejestracji Konta Klienta, a następnie wprowadzany każdorazowo przy logowaniu się do Konta Klienta.
 5. Klient rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje rejestracji w Serwisie, składająca zamówienie, dokonującą zakupu Produktu w Serwisie. 
 6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę, która nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 7. Konto Klienta – funkcja Serwisu, po aktywowaniu której poprzez rejestrację i zalogowanie się przy wybranym przez Klienta loginu i hasła zwiększa się funkcjonalność Serwisu, poprzez zapamiętanie w Serwisie danych Klienta. Dane te służą do ułatwienia korzystania z Serwisu poprzez zapamiętanie danych do wystawienia dokumentacji księgowej, pobranie wystawionych faktur, wysyłki zamówionych Produktów, tworzenia historii zamówień, umożliwienia śledzenia statusu realizowania Zamówienia, jeżeli Produkt zawiera Treści cyfrowe również zawarty jest dostęp do danego szkolenia oraz danych dotyczących wpłat.
 8. Login– jest to nazwa użytkownika, czyli nazwa którą swobodnie przypisał sobie Klient, przy wypełnianiu formularza rejestrującego, poprzez skorzystanie z funkcji Konto Klienta, wykorzystywane później do każdorazowego logowania się na Serwisie. 
 9. Produkt – dostępne w Serwisie produkty fizyczne oraz produkty zawierające treści cyfrowe.
 10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. Przedsiębiorca– Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Jest to Klient, który nie jest Konsumentem, ani nie jest Przedsiębiorcą, który działa na prawach konsumenta.
 12. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://sharkbeauty.pl/regulamin/ .
 13. Serwis Internetowy (dalej jako: Serwis)– serwis prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie na zakup Produktów oraz z wykorzystaniem którego otrzymuje dostęp do Produktów, w tym wszelkie inne adresy internetowe działające w domenie: www.sharkbeauty.pl.
 14. Sprzedawca Daryna Shevchenko Shark Beauty, posiadająca numer NIP: 8992949259, oraz nr REGON: 524264934, z siedzibą przy ul. Rymarskiej 20H, lok. 1, 53-206 Wrocław, adres do doręczeń: ul. Rymarska nr 20H, lok. 1, 53-206 Wrocław, adres elektroniczny: onlinekontoshark@gmail.com, telefon kontaktowy: 662 412 056, zwana dalej „Sprzedawcą”.
 15. Umowa – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
 16. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników usługi lub inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 17. Usługa elektroniczna – są to świadczone nieodpłatnie przez sprzedawcę na rzecz Klientów usługi, w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
 18. Użytkownik– każda osoba, która korzysta z Serwisu.
 19. Umowa zawarta na odległość- umowa, która została zawarta między Klientem a Sprzedawcą bez jednoczesnej, fizycznej obecności obu stron w siedzibie Sprzedawcy, z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość, w tym sieci Internet.
 20. Treści cyfrowe- dane wytworzone i dostarczone przez Sprzedawcę w postaci cyfrowej (Produkty zawierające Treści cyfrowe znajdujące się na niniejszym Serwisie). W Serwisie dostępne są m.in. treści cyfrowe takie jak: dostęp do szkolenia, e-booki, webinary. Specyfika danej treści cyfrowej znajduje się w zakładce określającej dany Produkt (np. dostęp do szkolenia przez 2 miesiące).
 21. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone na udostępnionym w Serwisie formularzu, zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość zamawianego Produktu.

Wymagania techniczne

 1. Klient zobowiązany jest korzystać z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i funkcjami, określonymi niniejszym Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem poszanowania dóbr osobistych, danych osobowych, praw autorskich i innego rodzaju własności intelektualnej Sprzedawcy. 
 2. Do skutecznego i niezakłóconego korzystania i przeglądania produktów udostępnionych w Serwisie oraz składania zamówień niezbędne jest:
 1. korzystanie z komputera stacjonarnego, laptopa lub urządzenia mobilnego posiadającego aktualną wersję przeglądarki stron internetowych (np. przeglądarki: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari itp.), 
 2. posiadanie klawiatury i myszki lub innego urządzenia wskazującego, które umożliwili poprawne wypełnienie formularzy,
 3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail),
 4. dostęp do stabilnego połączenia z siecią Internetową, 
 5. wyrażenie zgody na zainstalowanie w urządzeniu plików cookies, co najmniej niezbędnych do działania Serwisu (więcej o plikach cookies w Polityce prywatności, znajdującej się pod adresem: https://sharkbeauty.pl/polityka-prywatnosci/ )
 6. posiadanie w zależności od rodzaju danych Treści cyfrowych adekwatnego programu, który pozwoli na przeglądanie lub otworzenie Produktu- najczęstszym formatem Produktów będzie- PDF, MOV.
 1. Zabrania się jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności podejmowania jakiejkolwiek ingerencji w zawartość Serwisu czy też w jego elementy techniczne, funkcje i podstrony.
 2. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie. 
 3. Zabrania się rozsyłanie tzw. SPAMu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej- bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. 

Rejestracja i logowanie

 1. W celu przeglądania Produktów nie jest konieczne dokonanie rejestracji i utworzenie Konta Klienta. 
 2. W celu dokonania zakupów w Serwisie jest konieczne dokonanie rejestracji i utworzenie Konta Klienta przy pierwszym złożonym Zamówieniu. Koniecznym jest wypełnienie przez Klienta formularza, a następnie zaakceptowanie niezbędnych zgód (w tym zgodę o Akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności poprzez odznaczenie [✓] w stosownym miejscu w Serwisie).
 3. Do założenia Konta Klienta niezbędne jest podanie przez Klienta danych: 
 1. imię i nazwisko
 2. adres,
 3. miasto, 
 4. kraj,
 5. województwo,
 6. kod pocztowy,
 7. NIP (jeżeli Klient posiada),
 8. nazwa firmy (jeżeli Klient posiada),
 9. adres e-mail,
 10. Nazwa użytkownika,
 11. Hasło.
 1. Podane dane mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji Zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach, w tym związanych ze świadczeniem na jego rzecz innych nieodpłatnych usług (np. Newsletter`a- więcej nt. Newslettera w Polityce prywatności, znajdującej się pod adresem: https://sharkbeauty.pl/polityka-prywatnosci/). Podane dane nie będą wykorzystane w celach marketingowych bez wyraźnej zgody Klienta. 
 2. Po prawidłowym podaniu danych – Klient otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość e-mail potwierdzającą założenie Konta Klienta i złożenie Zamówienia.
 3. Logowanie do Serwisu odbywa się poprzez użycie Loginu oraz Hasła wybranego podczas tworzenia Konta Klienta oraz hasła, które Klient wprowadził podczas rejestracji.
 4. Klient odpowiada za udostępnienie swojego Loginu i Hasła osobom trzecim.
 5. Dokonując rejestracji w Serwisie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez  Daryna Shevchenko Shark Beauty, posiadająca numer NIP: 8992949259, oraz nr REGON: 524264934, z siedzibą przy ul. Rymarskiej 20H, lok. 1, 53-206 Wrocław (zasady przetwarzania danych zostały opisane Polityce prywatności, znajdującej się pod adresem: https://sharkbeauty.pl/polityka-prywatnosci/ ).
 6. Podanie danych osobowych oraz zaakceptowanie niezbędnych zgód w postaci Akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności jest niezbędne w realizacji zamówień składanych przez Klienta w Serwisie. 
 7. Po założeniu Konta Klienta Klient każdorazowo może zmienić podane przez siebie dane, klikając „Dane Konta”, po zalogowaniu się na Konto Klienta.
 8. W celu usunięcia Konta Klienta Klient powinien skontaktować się w drodze elektronicznej ze Sprzedawcą.
 9. Na Koncie Klienta znajdują się następujące podstrony: Dane Klienta, Subskrypcje, Płatności, Kursy.

Ceny, promocje, przedsprzedaż

 1. Wszelkie ceny dostępnych w Serwisie Produktów znajdują się na stronie https://sharkbeauty.pl/ .
 2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i są to kwoty brutto, zawierające odpowiedni podatek VAT.
 3. W przypadku Produktów innych niż zawierające Treści cyfrowe- do cen Produktów należy doliczyć również koszt dostawy od Sprzedawcy dla Klienta, chyba że Klient zdecydował się odebrać Produkt osobiście w siedzibie Sprzedawcy. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 4. Sprzedawca zastrzega prawo do wprowadzania zmian w cenach Produktów.  Zmiana ta nie ma jednak wpływu na cenę jeżeli Klient złożył już zamówienie, klikając przycisk „KUPUJĘ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.
 5. Sprzedawca okazjonalnie oferuje kody rabatowe w formie kuponów do wykorzystania przy procesie Zamówienia w Serwisie. 
 6. Sprzedawca w wybranym przez siebie okresie może przeprowadzać promocje. Każdorazowa akcja promocyjna będzie oparta na osobnym regulaminie, z określeniem zasad danej promocji. Regulamin promocji będzie udostępniony na Serwisie.
 7. Sprzedawca może organizować przedsprzedaże swoich Produktów. Przedsprzedaż polega na umożliwieniu Klientowi zakupu Produktu jeszcze przed oficjalną datą jego premiery na Serwisie lub takiego Produktu, którego ilość będzie ograniczona lub limitowana. 

Proces składania zamówień

 1. Celem złożenia Zamówienia należy postępować zgodnie zapisami Regulaminu.
 2. Zamówienia w Serwisie można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 3. Złożenie zamówienia następuje poprzez wskazanie na stronie https://sharkbeauty.pl/ Produktu, którym Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku „PRZECZYTAJ WIĘCEJ”, wybranie odpowiedniej opcji (jeżeli jest kilka do wyboru, np. „Dostęp 2 miesiące” lub „Dostęp 6 miesięcy”). Następnie Serwis przekieruje Klienta do formularza, w którym konieczne będzie wypełnienie stosownych danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia tj. imię i nazwisko, adres, miasto, kraj, województwo, kod pocztowy, adres e-mail, Nazwa użytkownika, Hasło. 
 4. Przy wypełnianiu formularza Zamówienia koniecznym jest, by Klient zaakceptował Regulamin i Politykę prywatności poprzez kliknięcie w stosowne okienko [].
 5. W formularzu możliwe jest również skorzystanie z kodu rabatowego w formie kuponu, jeżeli Klient takowy posiada. By móc skorzystać z kodu rabatowego należy najechać myszką lub innym narzędziem wskazującym na napis „Masz kupon?”, następnie na niego kliknąć, po czym otworzy się dodatkowe okienko, w którym Klient może wpisać posiadany kod rabatowy. 
 6. W formularzu tym znajduje się również opis Produktu, kwota netto oraz kwota łączna (tj. brutto) oraz koszty dostawy w zależności od rodzaju Produktu. Produkty zawierające Treści cyfrowe nie są obarczona żadnymi dodatkowymi kosztami dostawy.
 7. W przypadku zakupu Produktu zawierającego Treści cyfrowe Klient może wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość poprzez kliknięcie w stosowne okienko [].
 8. Po dokonaniu wszystkich wymienionych powyżej czynności Klient potwierdza gotowość do zakupu klikając przycisk „KUPUJĘ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. Po tym kroku Klient zostanie przekierowany do strony z wyborem metody płatności. 
 9. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Klienta zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu zamówienia.
 10. W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji Zamówienia, nie będzie możliwe dodanie Produktu do koszyka oraz złożenie zamówienia.
 11. Błędne wypełnienia formularza zamówienia przez Klienta może uniemożliwić jego zrealizowanie przez Sprzedawcę.
 12. Umowa zostaje zawarta w chwili doręczenia Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. 

Procedura realizowania zamówienia 

 1. Po kliknięciu przez klienta przycisku „KUPUJĘ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” Sprzedawca przesyła Klientowi, na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, w którym zawarte są informacje o:
 1. potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji wraz z numerem Zamówienia,
 2. wybranym Produkcie,
 3. danych Sprzedawcy, adresie e-mail oraz numeru telefonu, pod którym Klient może szybko i efektywnie skontaktować się ze Sprzedawcą,
 4. sposobie i terminie zapłaty,
 5. dacie planowanej realizacji umowy poprzez wskazanie przewidywanej daty dostawy bądź w przypadku Produktów zawierających Treści cyfrowe informacje, że dostęp do nich znajduje się na Koncie Klienta,
 6. Regulaminie,
 7. sposobie i terminie odstąpienia od umowy,
 8. wzorze oświadczenia odstąpienia od umowy, 
 9. informacje o braku prawa do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta,
 10. kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy,
 1. Klient zawsze może skontaktować się z  Sprzedawcą pod numerem telefonu 662 412 056, bądź poprzez wiadomość mailową na adres: onlinekontoshark@gmail.com.
 2. Zamówienia najczęściej realizowane są w terminie do 72h od momentu zaksięgowania wpłaty. W wyjątkowych wypadkach, w szczególności w sytuacjach problemów technicznych Serwisu, dużej ilości złożonych Zamówień- Klient zostanie poinformowany o wydłużonym terminie zrealizowania Zamówienia na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres e-mail.
 3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przesyłki i znajdujących się w niej produktów przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
 4. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przesyłki i znajdujących się w niej produktów przechodzi na Przedsiębiorcę z chwilą jej wydania przez Sprzedawcę przewoźnikowi (np. wybranej firmie kurierskiej).
 5. Przed odebraniem przesyłki Klient ma prawo dokładnie sprawdzić jej stan, w tym otworzyć ją jeszcze w obecności przewoźnika, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń lub uszkodzeń przesyłki powinien poinformować o tym fakcie przewoźnika i zażądać od niego sporządzenia na miejscu odpowiedniego.
 6. Produkt zawierający Treści cyfrowe uważa się za dostarczony do Klienta  w momencie przekazania Produktu w formie, która umożliwia Klientowi zapisanie go na środku trwałym (np. e-book), lub gdy Produkt polega na uzyskaniu dostępu (np. szkolenie)- dostarczone jest w momencie umożliwienia przez Sprzedawcę Klientowi dostępu na Koncie Klienta.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Produktu przez Sprzedawcę w sytuacji, gdy wbrew niniejszemu Regulaminowi poda nieprawidłowy e-mail, nieaktywny adres e-miał lub wpisze go błędnie.

Formy płatności i dostawy

 1. Klient może zapłacić za zamówienie:
 1. kartą płatniczą,
 2. lub poprzez elektroniczny system płatności.
 1. Płatności są obsługiwane przez STRIPE PAYMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000937028 NIP: 7011062474 REGON: 520642121.
 2. Sprzedawca przyjmuję zapłatę wyłącznie w polskich złotych (PLN). 
 3. Sprzedawca nie udostępnia Klientowi odroczonych możliwości płatności, ani też przesyłki „za pobraniem”. 
 4. Zamówienie Produktów inne niż Produkty zawierające Treści cyfrowe realizowanie są za pośrednictwem wybranej przez Klienta w trakcie składania zamówienia przewoźnika- firmy kurierskiej:
 1. Paczkomaty Inpost,
 2. DHL
 1. Szczegółowe zasady dostarczania przesyłek przez wybranego przez Klienta przewoźnika znajdują się na stronach internetowych danego przewoźnika. 
 2. Podane w ustępie 2 sposoby dostawy mają zastosowanie wyłącznie do adresów dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  W przypadku gdy Klient chce zamówić Produkt z wysyłką poza granice kraju- powinien indywidualnie skontaktować się ze Sprzedawcą, z którym ustalone zostanie czy istnieją możliwości przesyłki do wybranego przez Klienta kraju oraz jakie będą tego koszty.  

Warunki reklamacji

 1. Klient może złożyć reklamację wobec otrzymanych Produktów według zasad określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Sprzedawca odpowiada za wadę fizyczną lub wadę prawną Produktu i zobowiązany jest dostarczyć Produkt wolny od wad (rękojmia). 
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową trwa 2 lata od dnia wydania towaru. Jeżeli Klientem jest Konsument, a wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego Konsumenta. 
 4. Przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące Konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego, stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
 1. a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 3. c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 1. Rzecz dotknięta jest wadą prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej, jest obciążona prawem osoby trzeciej albo ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W przypadku sprzedaży prawa wada prawna może również polegać na nieistnieniu prawa. Pozostałe wady stanowią wady fizyczne.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w sytuacji braku zgodności między zamówionym przez Klienta Produktem, a tym który został dostarczony. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by Produkty dostarczane Klientowi były zgodne z opisem na Serwisie oraz złożonym zamówieniem przez Klienta. W sytuacji niezgodności otrzymanego produktu Sprzedawca prosi Klienta o niezwłoczny kontakt poprzez wiadomość e-mail lub telefoniczny. Wszelkie koszty prawidłowego zrealizowania zamówienia ponosi Sprzedawca. 
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 7. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego Produktu.
 8. Reklamacje opisujące daną wadę należy składać poprzez przesłanie Produktu do Daryna Shevchenko Shark Beauty, posiadająca numer NIP: 8992949259, oraz nr REGON: 524264934, z siedzibą przy ul. Rymarskiej 20H, lok. 1, 53-206 Wrocław, wraz z opisem reklamacji. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu zawierającego Treści cyfrowe: reklamacje Klient może złożyć listownie na ten sam adres, bądź przesłać go na pocztę elektroniczną, na adres onlinekontoshark@gmail.com
 9. W reklamacji powinny znajdować się dane Klienta: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej e-mail, a także numer zamówienia, opis reklamacji, żądanie Klienta. W przypadku braku wymienionych danych Sprzedawca może wezwać Klienta do ich uzupełnienia, celem prawidłowego zidentyfikowania Klienta, zamówienia i rzetelnego rozpoznania składanej przez Klienta reklamacji.  
 10. Kompletna reklamacja (czyli zawierająca wszystkie wymienione powyżej dane) zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu. O wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient będzie poinformowany taką samą drogą, jaką wybrał Klient do złożenia reklamacji. 
 11. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w celu poddania ocenie reklamowanego Produktu pod kątem uszkodzeń oraz ocenie czy nie stracił on swojej wartości.
 12. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 13. Naprawa reklamowanego produktu może nastąpić wyłącznie raz. W przypadku wystąpienia kolejnej wady Klient ma prawo żądać zwrotu pełnej kwoty, którą uiścił za Produkt.
 14. Klient może skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego, udostępnionego na Serwisie, ale nie jest to obowiązek.
 15. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z Polityką prywatności.
 16. Powyższe zapisy niniejszego § odnoszą się do praw Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 

Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Klient będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. 
 2. Klient może skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy, udostępnionego na Serwisie, ale nie jest to obowiązek. 
 3. Odstąpienie od umowy, następuje poprzez złożenie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez przesłanie go na adres e-mail Serwisu  tj.  onlinekontoshark@gmail.com lub poprzez przesłanie go listem poleconym na adres: Daryna Shevchenko Shark Beauty, posiadająca numer NIP: 8992949259, oraz nr REGON: 524264934, z siedzibą przy ul. Rymarskiej 20H, lok. 1, 53-206 Wrocław.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, 
 2. w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia przez Klienta w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
 3. dla umowy, która polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia przez Klienta w posiadanie pierwszego z towarów;
 4. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. Zachowanie terminu następuje w przypadku wysłania oświadczenia przed jego upływem.
 2. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca potwierdzi ten fakt w formie wiadomości e-mail, na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. 
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Powyższe zapisy niniejszego § odnoszą się do praw Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 

WYJĄTKI od prawa odstąpienia od umowy 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Sprzedawcy lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o (art. 38 ustawy o prawach konsumenta):
 1. świadczenie usług, za które jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 2. dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
 1. Wobec Przedsiębiorcy, który dokonuje zamówienia Produktów zawierających Treści cyfrowe związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego, znajduje zastosowanie przepis art. 7aa ustawy o prawach konsumenta. 
 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta- Sprzedawca uniemożliwi dalszy dostęp do Produktów o charakterze cyfrowym, a Klient zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Produktów zawierających Treści cyfrowe przekazane przez Sprzedawcę, w ramach zrealizowanego zamówienia. 

Zapisy regulaminu odnoszące się do Przedsiębiorcy

 1. Zgodnie z treścią art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rękojmia Przedsiębiorcy, którego definicja znajduje się w § 2 Regulaminu zostaje wobec Sprzedawcy wyłączona.   
 2. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będącym Przedsiębiorcą będą poddane do rozstrzygnięcia do sądu właściwego ze względu na aktualną siedzibę Sprzedawcy, a właściwe będzie polskie prawo.

Prawa autorskie

 1. Sprzedawca wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Serwisie chronione są prawem autorskim. Prawa do treści stanowiących Produkty przysługują Sprzedawcy.
 2. Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach użytku dozwolonego prawem.
 3. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów bez wyraźnej i pisemnej zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 4. Materiały użyte do prezentacji Produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Serwisu, stanowią własność Sprzedawcy i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania bez wyraźnej i pisemnej zgody Sprzedawcy.
 5. Klient zobowiązany jest nie usuwać oznaczeń Sprzedawcy umieszczonych w Produktach. 

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Daryna Shevchenko Shark Beauty, posiadająca numer NIP: 8992949259, oraz nr REGON: 524264934, z siedzibą przy ul. Rymarskiej 20H, lok. 1, 53-206 Wrocław, adres do doręczeń: ul. Rymarska nr 20H, lok. 1, 53-206 Wrocław, adres elektroniczny: onlinekontoshark@gmail.com, telefon kontaktowy: 662 412 056,.
 2. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://sharkbeauty.pl/polityka-prywatnosci/ .

Opinie Klientów

 1. Sprzedawca oświadcza, iż opinie Klientów zamieszczane przez niego na Serwisie lub prowadzonych przez Sprzedawcę portalach społecznościowych podlegają weryfikacji za pośrednictwem korespondencji e-mail bądź korespondencji wymienionej z Klientem na portalach społecznościowych i pochodzą od rzeczywistych Klientów Sprzedawcy. Sprzedawca posiada bezpośredni kontakt do osób, które daną opinię wyraziły.
 2. Sprzedawca publikuje samodzielnie na Serwisie bądź na swoje portale społecznościowe (Instagram: https://www.instagram.com/shark.beauty_bar/; https://www.instagram.com/shark.beauty_school/, https://www.instagram.com/shark.beauty_shop/  ) wybrane opinie, które mają dla niego wartość merytoryczną i odnoszą się do zakupionych Produktów. 
 3. Nie wszystkie opinie są publikowane. 
 4. Sprzedawca nie korzysta z rozwiązań pozyskiwania płatnych opinii, sponsorowanych, lub barterowych.
 5. Sprzedawca nie przewiduje możliwości automatycznego publikowania opinii na Serwisie przez Klienta. 
 6. Jeżeli Klient uważa, że ktoś podszył się pod niego i opublikowana przez Sprzedawcę opinia jest tym samym nierzetelna i nie pochodzi od Klienta- wówczas Sprzedawca prosi o niezwłoczny kontakt. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszenie i jeżeli rzeczywiście doszło do nieprawidłowego wystawienia i opublikowania opinii- zostanie ona niezwłocznie usunięta przez Sprzedawcę. 
 7. Klient, który dodał opinię- może cofnąć zgodę na jej publikację wysyłając stosowne oświadczenie na adres mailowy Sprzedawcy. 
 8. W sytuacji, gdy Klient udostępni na prowadzonych przez siebie portalach społecznościowych relacje lub post, który odnosi się do Produktów Sprzedawcy lub wyraża o nich opinie, z prawidłowym oznaczeniem Sprzedawcy – wówczas wyraża jednocześnie zgodę, zgodnie z treścią regulaminu danego portalu społecznościowego (Facebook, Instagram) na tzw. „re-post”, czyli dalsze udostępnienie danej treści przez Sprzedawcę na prowadzonych przez niego portalach społecznościowych. 

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanych przez Klienta skutków, Klient będący Konsumentem może skorzystać między innymi z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo i najbliższy dla Klienta Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego Klient może zwrócić się z wnioskiem o mediację,
  2. pomocy właściwego terenowo i najbliższego dla Klienta sądu konsumenckiego, który działa przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego Klient może zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenie jego sprawy przed sądem polubownym, 
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika praw konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Produkty prezentowane na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informację handlową.
 3. Sprzedawca zastrzega, iż nie ponosi on odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, z których korzysta Klient, przesyłania wiadomości bądź umieszczania ich w zakładce „SPAM” oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerach lub urządzeniach mobilnych używanych przez Klienta.
 4. Sprzedawca zastrzega, iż nie ponosi on odpowiedzialności za błędy w realizacji zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, wynikające z przekazania przez Klienta błędnych danych.
 5. Klient zobowiązany jest do nieudostępniania dostępu do Produktu lub przekazywanie Produktu zawierającego Treści cyfrowe osobom trzecim.
 6. Serwis zastrzega prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym na Serwisie, jednak nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia go na stronie https://sharkbeauty.pl/. Sprzedawca poinformuje Klientów, którzy posiadają Konto Klienta o zmianie Regulaminu na adres e-mail podany przez Klienta.
 7. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 11.12.2023 r.