Polityka prywatności sklepu

POLITYKA PRYWATNOŚCI  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH  

 1. Niniejszym informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako „RODO”) – Twoje dane osobowe są  przetwarzane.  
 1. Wdrożenie niniejszej Polityki prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO  procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora. 
 2. Niniejsza Polityka stanowi podstawowy dokument regulujący zasady przetwarzania  danych osobowych przez Administratora.  
 3. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych,  w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie  ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. 
 4. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych  i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny  z tymi celami. 
 5. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do  realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane.  
 6. Administrator przetwarza dane uzyskane za Twoją zgodą, bądź pozyskane z innych  źródeł. 

DEFINICJE 

 1. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do  zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających  fizyczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia,  identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików  cookies oraz innej podobnej technologii. 
 2. Polityka – niniejsza Polityka prywatności, która zawiera informacje na temat  przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze stron: https://sharkbeauty.pl/, https://www.instagram.com/shark.beauty_bar/?hl=pl https://www.instagram.com/shark.beauty_shop/?hl=pl https://www.instagram.com/shark.beauty_school/?hl=pl https://www.facebook.com/profile.php?id=100065659352594
 3. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://sharkbeauty.pl/ , w tym również wszelkie dodatkowe usługi świadczone  w Serwisie np. Formularz.
 4. Formularz– wzór dokumentu elektronicznego z rubrykami do wypełnienia. 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub stronę Administratora na  platformie Facebook pod nazwą shark.beauty_bar lub na platformie Instagram pod  nazwą shark.beauty_bar, shark.beauty_school, shark.beauty_shop.  
 5. Konto Użytkownika– konto założone dobrowolnie na Serwisie, umożliwiające dostęp  do zakupionych szkoleń i innych usług, bądź produktów oferowanych przez  Administratora.  
 6. Newsletter– cykliczny, nieograniczony w czasie, biuletyn rozsyłany przez  Administratora za pomocą poczty elektronicznej. W ramach newslettera  udostępnianie są np. treści edukacyjne, informacje o kursach i szkoleniach, informacje o wpisie na blogu, informacje o przedsprzedaży, bonusach oraz zniżkach, oraz innych  usługach i produktach oferowanych przez Administratora. Wysyłka newslettera  stanowi realizację celu Administratora, którym jest marketing bezpośredni. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH  

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Daryna Shevchenko Shark Beauty,  posiadająca numer NIP: 8992949259, oraz nr REGON: 524264934, z siedzibą przy  ul. Rymarskiej 20H, lok. 1, 53-206 Wrocław (dalej określana jako Administrator).  
 2. Administrator wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z przetwarzania danych  osobowych. 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM  

 1. W sprawie ochrony Twoich danych osobowych możliwy jest kontakt  z Administratorem poprzez:  
 2. kontakt telefoniczny pod numerem: +48 662 412 056, 
 3. kontakt za pomocą poczty elektronicznej (adresu e-mail):  onlinekontoshark@gmail.com,  
 4. kontakt listowny na adres korespondencyjny: ul. Rymarska 20H, lok. 1, 53-206  Wrocław.  

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:  
 2. wywiązania się Administratora z obowiązków wynikających ze świadczonych  przez niego usług, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), b. w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania usługami  świadczonymi przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 3. w celu wykonania zawartej z Administratorem umowy drogą elektroniczną (art.  6 ust 1 lit. b RODO), 
 4. w celu komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania  przekazywane przez Formularz, wiadomość e-mail bądź w innej formie (art., 6 ust.  1 lit. a i b RODO), 
 5. w celu wystawienia faktury, paragonu bądź innego dokumentu o charakterze  księgowym, wynikającym z przepisów prawa podatkowego (art. 6. ust 1 lit. c  RODO), 
 6. w celach analitycznych polegających na doborze usług do potrzeb Klientów  Administratora, optymalizacji świadczonych przez Administratora usług na  podstawie przekazywanych opinii oraz uwag, optymalizacji procesów obsługi na  podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży, w tym również procesu  reklamacyjnego, zbieranych na podstawie np. plików cookies bądź Google  Analitics- co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit.  f RODO), 
 7. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek  prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 8. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,  co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), i. w celu badania satysfakcji Klientów, co jest prawnie uzasadnionym interesem  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 9. w celu oferowania Tobie w sposób bezpośredni (marketing bezpośredni)  produktów i usług Administratora oraz firm współpracujących z  Administratorem, np. w formie kuponów rabatowych, newsletteru, co jest  uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 10. w celu wykorzystania cookies na Serwisie, za zgodą Użytkowników (art. 6 ust. 1  lit. a RODO),
 11. w celu udostępniania, zamieszczania, wykorzystania na Serwisie, stronie  Administratora na portalu społecznościowym Facebook pod nazwą shark.beauty_bar, na portalu społecznościowym Instagram pod nazwą shark.beauty_bar, shark.beauty_school, shark.beauty_shop, opinii  o świadczonych przez Administratora usługach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6  ust. 1 lit. f RODO), 
 12. w celu obsługi Serwisu, Formularza oraz strony Administratora na portalu  społecznościowym Facebook pod nazwą shark.beauty_bar, na portalu  społecznościowym Instagram pod nazwą shark.beauty_bar, shark.beauty_school,  shark.beauty_shop, (art. 6 ust 1 lit.f RODO), 
 13. w celu wysłania newslettera za zgodą Użytkownika (art. 6 ust 1 lit. a RODO, art.  6 ust. 1 lit. f RODO), 
 14. w celu promowania własnej marki Administratora na portalu społecznościowym  Facebook oraz portalu społecznościowym Instagram oraz utrzymywaniu kontaktu  z osobami obserwującymi Administratora na danym portalu (art. 6 ust 1 lit. f  RODO). 

JAKIE DANE SĄ PRZETWARZANE  

 1. Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne (za wyjątkiem  zbierania danych w sposób automatyczny za pomocą plików cookies, o czym dalej w  akapicie dotyczącym Polityki cookies). Przetwarzanie danych osobowych jest jednak  niezbędne w celu realizacji obowiązków Administratora, wynikających ze  świadczonych przez niego usług. Odmowa podania danych osobowych może  prowadzić do braku możliwości zawarcia umowy, braku możliwości odpowiedzi na  pytanie ofertowe, bądź podjęcie innych stosownych działań przez Administratora. 
 2. Administrator będzie przetwarzał następujące Twoje dane:  
 3. dane identyfikujące (imię, nazwisko), 
 4. dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania), c. dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (NIP, REGON, KRS,  adres siedziby), 
 5. dane umożliwiające założenie zalogowanie do Serwisu (nazwa użytkownika,  hasło),
 6. adresy IP, typy wykorzystywanych przeglądarek, wersji oprogramowania  przeglądarki, języka, informacji o dacie i czasie korzystania z Serwisu, informacji o  strefie czasowej, adresu strony internetowej, z której nastąpiło wejście na Serwis,  ostatnio oglądanych produktów, wyszukiwane frazy, głosu oddanego w ankiecie  oraz innych danych przekazanych dobrowolnie przez Użytkownika w trakcie  korzystania z Serwisu. 
 7. W związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu- Administrator zbiera dane w  zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług.  

LISTA PRAW, KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ CI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH  

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące  prawa:  
 2. prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO)- Administrator przekazuje  osobie zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym  przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania. 
 3. prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych przez Administratora (art.  15 RODO)- Administrator przekazuje osobie zgłaszającej na żądanie kopię Danych osobowych, które jej dotyczą
 4. prawo do sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)- Administrator usuwa na żądanie ewentualne niezgodności lub błędy  przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełnia je, jeśli są niekompletne.  
 5. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do „bycia zapomnianym”)  (art. 17 RODO)- Administrator na żądanie usuwa albo anonimizuje dane osobowe,  których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla  których zostały zebrane
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)- Możesz żądać ograniczenie przetwarzania danych, jeśli kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych danych, bądź podstawę prawną ich przetwarzania, bądź chcesz,  by Administrator usunął dane, gdyż są one Ci potrzebne do ustalenia,  dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach  marketingowych (art. 21 RODO)- Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego  prawa- Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. 
 1. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)- Masz prawo otrzymać od  Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie  nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które zostały  dostarczone Administratorowi na podstawie umowy lub udzielonej przez Ciebie  zgody. Możesz zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio  innemu podmiotowi. 
 2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa- Gdy uznajesz, że przetwarzanie danych osobowych narusza  przepisy RODO
 3. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzani danych osobowych (art. 7 RODO) – W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które  Administrator przetwarza na podstawie uprzednio udzielonej zgody. Wycofanie  zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
 4. W celu wykonania swoich praw proszę skontaktować się z Administratorem,  w wybrany przez Ciebie sposób. Przed realizacją uprawnień Administrator  przeprowadzi odpowiednią weryfikację. 
 5. Administrator zwraca uwagę, że nie wszystkie z wymienionych praw mają charakter  bezwzględny, o czym mowa w akapicie dotyczącym Okresu retencji danych.  

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH  

 1. Twoje dane mogą być udostępnione przez Administratora:  
 2. podmiotom zajmującym się w ramach prowadzonej działalności obsługą  księgową i rachunkową Administratora,  
 3. podmiotom zajmującym się w ramach prowadzonej działalności obsługą prawną Administratora,  
 4. podmiotom zajmującym się w ramach prowadzonej działalności obsługą  informatyczną i hostingową Administratora,  
 5. podmiotom zajmującym się w ramach prowadzonej działalności obsługą  marketingową Administratora, 
 6. podmiotom udostępniającym Administratorowi oprogramowanie do  wystawiania faktur
 7. podmiotom zajmującym się świadczeniem Administratorowi usługi newslettera  i platformy szkoleniowej
 8. podmiotom zajmującym się w ramach prowadzonej działalności  pośredniczeniem w transakcjach płatności elektronicznej
 9. pracownikom Administratora bądź innym podmiotom upoważnionym przez  Administratora,  
 10. instytucjom państwowym, organom władzy publicznej, organom  wykonującym zadania publiczne, wynikające z zapisów umowy bądź prawa. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI  MIĘDZYNARODOWYCH  

 1. Administrator przekaże Twoje dane osobowe tylko gdy okaże się to niezbędne do  realizacji celów, dla których zostały przetwarzane.  
 2. Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego, bądź do  organizacji międzynarodowej, w związku z korzystaniem i prowadzeniem przez  Administratora Serwisu.  
 3. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym  (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu  Administrator przekazuje dane osobowe do państwa trzeciego tylko wtedy, gdy jest  to konieczne, z zastrzeżeniem poniżej opisanych sytuacji.  
 4. Administrator korzysta z portali społecznościowych Instagram, Facebook,  Facebook Bussines Suite (META), Google Analytics. Usługi te co do zasady  świadczone są przez podmioty mające siedziby na terenie Unii Europejskiej.  Jednak mając na uwadze globalny charakter działania META- Twoje dane mogą  być przekazane do Stanów Zjednoczonych bądź innego państwa, z uwagi na  przechowywanie danych osobowych na serwerach (całościowo, bądź w części),  należących do powyżej wymienionych portali. META oraz Google zapewnia, iż stosuje  mechanizmy bezpieczeństwa zgodne z RODO.  
 5. Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym: a. Meta Platforms Ireland Limited. – w zakresie korzystania z Facebook i Instagram i  proponowanych przez te portale narzędzi reklamowych,
 6. Google Analytics by Google LLC – w zakresie dostarczania narzędzi do analizy  statystyk wykorzystując do tego pliki cookies na temat korzystania z Serwisu, jego  oceny, raportów dotyczących aktywności na Serwisie. 
 7. Zasady ochrony prywatności każdego z portalu czy też platformy znajdują się na  administrowanych przez nich stronach internetowych, dla przykładu: 
 8. Facebook:  

https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&e ntry=0 

Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388 c. Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

PRZEZ JAKI OKRES BĘDĄ PRZECHOWYWANE TWOJE DANE  

 1. Administrator przetwarza dane osobowe z uwzględnieniem zasady ograniczenia  przechowywania i zapewnia, że przechowuje dane osobowe w formie  umożliwiającej identyfikację Twoich danych przez okres nie dłuższy, niż jest to  niezbędne do celów, w których te dane osobowe są przetwarzane (okres retencji).  
 2. W przypadku gdy dla określonych danych osobowych nie występują żadne prawnie  uzasadnione cele przetwarzania, Administrator zaprzestaje realizowania  jakichkolwiek operacji na tych danych osobowych, z wyjątkiem ich usunięcia lub  nieodwracalnej anonimizacji (przez którą rozumie się modyfikację w taki sposób, że  nie jest możliwa identyfikacja Podmiotów danych). 
 3. Twoje dane pozyskane w związku ze świadczonymi przez Administratora usługami  przetwarzane są do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń  cywilnoprawnych wynikających z umowy, co stanowi uzasadniony interes  Administratora.  
 4. Twoje dane pozyskane w związku ze świadczonymi przez Administratora usługami  przetwarzane będą również do końca okresu wynikającego z przepisów prawa, w  tym w prawa podatkowego (np. okres archiwizacji dokumentów księgowych). 
 5. Twoje podstawowe dane identyfikacyjne będą przechowywane dla potrzeb  marketingu bezpośredniego oferowanych przez Administratora produktów oraz  usług do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu względem ich przetwarzania w  tym celu, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź na podstawie  zgody marketingowej, którą Administrator uzna za zdezaktualizowaną.
 6. Twoje dane przekazane dobrowolnie w oparciu o zgodę zapisu na newsletter będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera. 7. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na  przetwarzanie. Po wycofaniu zgody- dane mogą być przetwarzane przez  Administratora celem, który został opisany w pkt 1.  
 7. W przypadku organizowania przez Administratora ograniczonych czasowo akcji,  wydarzeń, szkoleń, bądź innych- wówczas Administrator będzie przetwarzał dane  przez czas ich trwania bądź czas zawarty w regulaminie danej akcji, wydarzenia,  szkolenia bądź innych.  
 8. Dane uzyskane na skutek zaakceptowaniu plików cookie mogą być  przechowywane do czasu ich wygaśnięcia. Niektóre pliki cookies są plikami  tymczasowymi, które są przechowywane do czasu np. wylogowania czy opuszczenia  strony (sesyjne pliki cookies). Niektóre zaś to stałe pliki cookies, które przechowywane  są przez czas określony w ich parametrach lub do czasu ich usunięcia przez  Użytkownika. 
 9. Okresy retencji mogą ulegać zmianie w związku ze zmianą obowiązujących przepisów  prawa mających wpływ na okres retencji. 

PROFILOWANIE, CZYLI ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI  

 1. Przetwarzanie podanych przez Ciebie danych osobowych nie podlega i nie będzie  podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,  o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

PLIKI COOKIES  

 1. Administrator w ramach Serwisu korzysta z plików cookies.  
 2. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na Twoim urządzeniu (np.  laptopie, telefonie komórkowym), podczas korzystania z Serwisu oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie. Pliki te następnie używane są przez Serwis do rozpoznania urządzenia  po ponownym wejściu na Serwis. 
 3. Administrator wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim, aby umożliwić  Użytkownikowi dostęp do Serwisu i ułatwić Użytkownikowi korzystanie z niego, jak  i z wszystkich podstron znajdujących się na Serwisie oraz w celu wykrywania błędów i  następczym ulepszaniu Serwisu (niezbędne pliki cookies). 
 4. Administrator wykorzystuje pliki cookies również w celach analitycznych oraz  marketingowych (pliki cookies analityczne oraz reklamowe)– jednak wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę przy pierwszym wejściu do Serwisu. Gromadzone informacje mogą zawierać: adresy IP, typy wykorzystywanych  przeglądarek, języka, informacji o dacie i czasie korzystania z Serwisu, ostatnio  oglądanych produktów, wyszukiwane frazy, głosu oddanego w ankiecie oraz innych  danych udostępnionych dobrowolnie przez Ciebie przy pierwszym korzystaniu z  Serwisu.  
 5. Przeglądarka internetowa Użytkownika zapewnia możliwość zmiany ustawień tak,  aby odrzucić, usunąć lub zablokować określone pliki cookies. W tym celu proszę zapoznać się z instrukcją przewidzianą dla przeglądarki, z której korzystasz.  
 6. Niektóre pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu,  tym samym zmiana ustawień w przeglądarce internetowej może doprowadzić do  zakłóconego korzystania z Serwisu, bądź tym, że niektóre z usług, wyświetlanych  informacji, czy innych nie będą działać prawidłowo. Zmiana ustawień przeglądarki  może doprowadzić również do całkowitego uniemożliwienia korzystania z Serwisu,  bądź dostępu innych usług Serwisu.  
 7. Pliki cookies są wykorzystywane również do śledzenia aktywności Użytkowników,  pozostawionych na Serwisie, portalu społecznościowym Facebook pod nazwą  shark.beauty_bar, na portalu społecznościowym Instagram pod nazwą  shark.beauty_bar, shark.beauty_school, shark.beauty_shop, – co umożliwia  Administratorowi ulepszenie wszystkich z wymienionych i dostosowaniu ich treści.  Odbiorcami danych jest Google Analytics oraz META. 
 8. Pliki cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikacje.  LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON  
 9. W sytuacji zamieszczonych adresów (linków) prowadzących Cię do innego Serwisu, portalu społecznościowego Facebook, portalu społecznościowego Instagram, bądź innych platform, których nie prowadzi Administrator- Administrator nie odpowiada  za prowadzoną przez wymienione politykę prywatności i poziom zabezpieczenia  danych osobowych.  
 1. Ty podejmujesz samodzielną i dobrowolną decyzję o skorzystaniu z linku,  odsyłającego na inny serwis.  

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE  

 1. Na stronie Serwisu znajdują się łącza tzw. wtyczki (przyciski) odsyłające do  serwisów społecznościowych prowadzonych przez Administratora (Instagram). 2. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, podczas odwiedzenia któregoś z profili społecznościowych, zdecydowania się na polubienie strony (Facebook), jej  obserwowania (Instagram), umieszczenie wpisu bądź komentarza. W każdej chwili  możesz zrezygnować z polubienia, bądź obserwowania- wówczas nie będą wyświetlane treści udostępniania przez Administratora.  
 1. Administrator widzi dane umieszczone przez Ciebie na wymienionych portalach  jako publiczne- np. imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na zdjęciu profilowym,  nazwa profilu, czy informacje ogólne.  
 2. Twoje dane przetwarza również właściciel portalu społecznościowego. Zasady  ochrony prywatności danego portalu zostały umieszczone w akapicie dotyczącym  przekazywania danych do państw trzecich. 
 3. Dane te są przetwarzane przez Administratora w celu informowania Użytkowników  o aktywności, prowadzonej przez niego działalności oraz oferowanych usługach,  także planowanych wydarzeniach, a także celem utrzymywania kontaktu z osobami  obserwującymi dane profile społecznościowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 4. Po kliknięciu w daną wtyczkę otwarte zostanie nowe okno w przeglądarce  Internetowej, z której korzystasz. Zasady ochrony prywatności na danym serwisie  społecznościowym został wyszczególniony w akapicie dot. Przekazywania danych do  państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  

NEWSLETTER  

 1. Możesz uzyskać newsletter od Administratora tylko przy udzieleniu zgody na  przetwarzania danych osobowych w postaci imienia oraz adresu e-mail.  Udzielenie zgody w tym zakresie jest dobrowolne. Jednak nieudzielenie zgody  spowoduje brak możliwości uzyskania newslettera.  
 2. Zgoda na otrzymywanie newslettera jest jednoczesną akceptacją wysyłania przez  Administratora informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków  komunikacji elektronicznej (marketing bezpośredni). 
 3. Możesz w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera, by to zrobić konieczne jest poinformowanie Administratora. /lub: W tym celu kliknij przycisk  „Rezygnuję z Newslettera”, bądź skontaktuj się z Administratorem.  
 4. W ramach newslettera Administrator udostępnia np. treści edukacyjne, informacje  o płatnych kursach i szkoleniach, informacje o bezpłatnych kursach, szkoleniach oraz  innych akcjach ograniczonych czasowo, informacjach o wpisie na blogu, informacje  o przedsprzedaży, bonusach, zniżkach, oraz innych usługach i produktach  oferowanych przez Administratora. 
 5. Gdy w ramach newslettera otrzymasz dostęp do treści cyfrowej (np. e-book`a,  nagrania wideo) – dostęp do niego otrzymasz w sposób, o którym Administrator Cię poinformuje. Dostęp ten może być uzyskany poprzez przesłanie kodu dostępu w  wiadomości e-mail, bądź poprzez przekazanie instrukcji do samodzielnego  pobrania treści cyfrowej (np. udostępnienie linku). 
 6. Administrator nie odpowiada za sytuację, w której poczta internetowa, z której  korzystasz umieści wiadomość w kategorii SPAM. Wówczas Administrator  rekomenduje cykliczne sprawdzanie SPAM na swojej poczcie elektronicznej bądź dodanie adresu e-mail Administratora do zaufanych odbiorców. Wszelkie instrukcje  jak to zrobić będą znajdować się na stronie serwisu, z którego poczty elektronicznej  korzystasz.  
 7. W celu prawidłowego zapisania się na newsletter i możliwości korzystania z niego  Administrator rekomenduje posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej.  Dodatkowo konieczne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz aktywnego konta  poczty elektronicznej. 

PRAWA AUTORSKIE  

 1. Informacje, grafiki, multimedia oraz inne materiały udostępniane w ramach  Serwisu oraz newslettera są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. z dnia 28 października 2022 r.  (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) i podlegają ochronie prawnej.  
 1. Wszelkie materiały udostępniane w ramach newslettera są udostępnianie na  użytek własny. Osoba otrzymująca newsletter nie jest uprawniona do  udostępnienia tych materiałów dalej, rozpowszechniania, wykorzystywania  tych materiałów z korzyścią materialną dla siebie, oraz innych czynności  naruszających prawo autorskie Administratora
 2. W przypadku naruszenia prawa autorskiego, Administrator ma prawo domagać  się zaniechania naruszania, usunięcia skutków naruszenia, naprawienia  wyrządzonej szkody, wydania uzyskanej korzyści oraz przeprosin. Naruszenie  praw autorskich wiązać się może również z dochodzeniem przez Administratora  swoich praw na drodze postępowania karnego. 

PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI  

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO. 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI  

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 
 2. Administrator zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki, gdy nastąpi zmiana  celów i podstaw prawych przetwarzania danych osobowych, bądź z uwagi na inne  wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór ochrony danych osobowych.